کادر پرسنلی اتحادیه

مدیر عامل : 

امین میش مست هراتی 

کارشناس علوم دامی 

دانش آموخته دوره های مدیریت کسب و کار MBA- DBA                       

عضو کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی 

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون خراسان رضوی 

عضو بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 


کارشناس فنی :

افسانه اسماعیل زاده عسلی 

کارشناس ارشد تغذیه دام 

 

 

 


کارشناس فنی :

جلیل عطار  

کارشناس علوم دام 

عضو رسمی مدیران فنی دامپروری استان 

دانش آموخته دوره های تلقیح مصنوعی - جیره نویسی دام - انتقال رویان در گاو 

 

 

 

 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید