اعضا اتحادیه

1- اتحادیه تامین نیاز دامداران نیشابور

2- شرکت تعاونی گاودارن صنعتی سبزوار

3- شرکت تعاونی مجتمع گاو شیری دامشهر گناباد

4- شرکت تعاونی دامداران گوشتی و شیری وحدت قوچان 

5- شرکت تعاونی گاوداران صنعتی قوچان 

6- شرکت تعاونی گلچین جام تربت جام

7- شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شیری شفق بزد

8-شرکت تعاونی دامداران بزد تربت جام

9- شرکت تعاونی دامداران دلیران کوهستان – گناباد

10- شرکت تعاونی دامداران کوشش بیدخت گناباد

11- شرکت تعاونی دامداران صنعتی قدمگاه رضوی

12- شرکت تعاونی دامداران صنعتی تحت جلگه

13- شرکت تعاونی دامداران میان جلگه نیشابور 

14- شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی بهشیران شادیاخ 

15- شرکت تعاونی کشاورزی دامداران طاغنکوه 

16- شرکت تعاونی مجتمع گاوشیری شفق فریمان 

17- شرکت تعاونی دامداران سنگ بست

18- شرکت تعاونی تامین نیاز دامداران رشتخوار 

19- شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی گلچین آویان باخرز 

20- شرکت تعاونی کشاورزی گلچین مومن آباد 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید