گزارش عملکرد

بر اساس رسالت اتحادیه مبنی بر مدیریت و حمایتهای همه جانبه اعضا در تمام زمینه های علمی و فنی و بازرگانی ، این اتحادیه اقداماتی در این خصوص داشته و برنامه هایی پیش رو دارد

1- بازدید از شرکت تعاونیهای عضو در شهرستان گناباد - بازدید کارشناسی از دامداری ها و تهیه گزارش و برگزاری کلاس آموزشی در اداره جهاد شهرستان گناباد 

    

    


2 - بازدید از تعاونیهای عضو در روستای بزد شهرستان تربت جام - بازدید کارشناسی از دامداری ها و تهیه گزارش و برگزاری کلاس آموزشی در این روستا 

  

  


3 - بازدید از تعاونیهای عضو در شهرستان قوچان - بازدید کارشناسی از دامداری ها و تهیه گزارش 

 


4 - بازدید از مجتمع دامپروری تعاونی شفق فریمان - بررسی مشکلات - بازدید کارشناسی از دامداری ها و تهیه گزارش 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید